@KTzone » 消閒 - 有趣笑話 » 男女瘦瘦不親


2012-9-9 15:12 icyrain
男女瘦瘦不親

男女瘦瘦不親
有一個小女孩,在幼兒園讀書,老師發給她一朵小紅花。
她高興得回去就抱著她媽媽親了一口,她爸爸裝做生氣的樣子說雜 不親我啊!
她女兒說:老師說的男女瘦瘦不親!
(因為她爸爸很瘦!她媽卻很胖!)

2012-11-29 20:59 g691818942
很正點的分享...感恩了大大...辛苦了。 [url=http://mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://www.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a1.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a2.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a3.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a4.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a5.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a6.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a7.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a8.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a9.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a10.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a11.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a12.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a13.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a14.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a15.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a16.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a17.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a18.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a19.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a20.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a21.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a22.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a23.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a24.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a25.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a26.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a27.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a28.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a29.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a30.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a31.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a32.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a33.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a34.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a35.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a36.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a37.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a38.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a39.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a40.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a41.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a42.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a43.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a44.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a45.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a46.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a47.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a48.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a49.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a50.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a51.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a52.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a53.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a54.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a55.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a56.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a57.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a58.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a59.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a60.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a61.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a62.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a63.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a64.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a65.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a66.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a67.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a68.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a69.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a70.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a71.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a72.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a73.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a74.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a75.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a76.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a77.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a78.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a79.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a80.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a81.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a82.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a83.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a84.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a85.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a86.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a87.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a88.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a89.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a90.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a91.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a92.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a93.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a94.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a95.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a96.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a97.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a98.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a99.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a100.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a101.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a102.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a103.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a104.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a105.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a106.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a107.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a108.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a109.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a110.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a111.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a112.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a113.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a114.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a115.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a116.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a117.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a118.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a119.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a120.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a121.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a122.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a123.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a124.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a125.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a126.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a127.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a128.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a129.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a130.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a131.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a132.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a133.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a134.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a135.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a136.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a137.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a138.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a139.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a140.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a141.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a142.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a143.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a144.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a145.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a146.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a147.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a148.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a149.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a150.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a151.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a152.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a153.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a154.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a155.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a156.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a157.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a158.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a159.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a160.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a161.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a162.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a163.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a164.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a165.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a166.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a167.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a168.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a169.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a170.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a171.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a172.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a173.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a174.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a175.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a176.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a177.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a178.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a179.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a180.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a181.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a182.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a183.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a184.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a185.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a186.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a187.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a188.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a189.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a190.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a191.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a192.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a193.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a194.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a195.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a196.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a197.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a198.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a199.mtv05.com.tw/] [/url] [url=http://a200.mtv05.com.tw/] [/url]

2012-12-6 16:02 aswggksz
*** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ***

2012-12-6 16:58 ngkofg3
感謝大大分享喔謝謝囉~~
[url=http://www.av22.idv.tw] [/url][url=http://www.av33.idv.tw] [/url][url=http://www.av44.idv.tw] [/url][url=http://www.av55.idv.tw] [/url][url=http://www.srm.idv.tw] [/url][url=http://www.uco.idv.tw] [/url][url=http://www.e21a.com] [/url][url=http://www.e21b.com] [/url][url=http://www.e21n.com] [/url][url=http://www.e21o.com] [/url]
[url=http://www.e21p.com] [/url][url=http://www.e21r.com] [/url][url=http://www.e21v.com] [/url][url=http://www.x75x.com] [/url][url=http://www.m75m.com] [/url][url=http://www.k75k.com] [/url][url=http://www.z75z.com] [/url][url=http://www.v75v.com] [/url][url=http://www.e21t.com] [/url][url=http://www.e21k.com] [/url]
[url=http://www.e21h.com] [/url][url=http://www.e26r.com] [/url][url=http://www.e26q.com] [/url][url=http://www.hoh.idv.tw] [/url][url=http://www.mom.idv.tw] [/url][url=http://www.8dgo.idv.tw] [/url][url=http://www.22ing.com] [/url][url=http://www.e26n.com] [/url][url=http://www.e26p.com] [/url][url=http://www.3a.idv.tw] [/url]
[url=http://www.mp.idv.tw] [/url][url=http://www.383.idv.tw] [/url][url=http://www.xyz.idv.tw] [/url][url=http://www.live173.idv.tw] [/url][url=http://www.rr.idv.tw] [/url][url=http://www.vv.idv.tw] [/url][url=http://www.vvv.idv.tw] [/url][url=http://www.gucci.idv.tw] [/url][url=http://www.oxo.idv.tw] [/url][url=http://www.e21d.com] [/url]
[url=http://www.e21f.com] [/url][url=http://www.e21g.com] [/url][url=http://www.e21j.com] [/url][url=http://www.e21m.com] [/url][url=http://www.k576.com] [/url][url=http://www.e26l.com] [/url][url=http://www.e26m.com] [/url][url=http://www.uu.idv.tw] [/url][url=http://www.ss.idv.tw] [/url][url=http://www.e26i.com] [/url]
[url=http://www.e26j.com] [/url][url=http://www.e26k.com] [/url][url=http://www.e26d.com] [/url][url=http://www.e26e.com] [/url][url=http://www.e26f.com] [/url][url=http://www.e27a.idv.tw] [/url][url=http://www.e26a.com] [/url][url=http://www.e26b.com] [/url][url=http://www.e26g.com] [/url][url=http://www.e27b.idv.tw] [/url]
[url=http://www.e26c.com] [/url][url=http://www.a65.idv.tw] [/url][url=http://september.zz75.com] [/url][url=http://www.cc11.idv.tw] [/url][url=http://www.live11.idv.tw] [/url][url=http://www.live22.idv.tw] [/url][url=http://www.live33.idv.tw] [/url][url=http://www.live44.idv.tw] [/url]

2018-1-13 01:37 cicij
[url=http://www.ug5880.tw]借貸[/url]
[url=http://typ33.tw/]免留車[/url]
[url=http://www.typ63.tw/]免留車[/url]
[url=http://www.z83.tw/index.html]免留車[/url]
[url=http://www.a84.tw/index.html]台北機車借款[/url]
[url=http://www.typ91.tw/]中壢汽車借款[/url]
[url=http://money38.tw/]新莊區借錢[/url]
[url=http://yq.money38.tw/]三民區汽車借款[/url]
[url=http://www.money48.tw/]三重區汽車借款[/url]
[url=http://b02.tw/]汐止區機車借款[/url]
[url=http://c03.tw/]信義區汽車借款[/url]
[url=http://z39.tw/]ktzhk.com汽機車借款[/url]
[url=http://y38.tw/]內湖區汽車借款[/url]
[url=http://a58.tw/]苓雅區借錢[/url]
[url=http://u33.tw/]三民區借錢[/url]
[url=http://v35.tw/]新興區機車借款[/url]
[url=http://w36.tw/]前鎮區萬物皆收[/url]
[url=http://typ32.tw/]鳳山區借款[/url]
[url=http://money23.tw/]板橋區黃金借款[/url]
[url=http://money3c.tw/]土城區黃金借款[/url]
[url=http://money33.tw/]新莊區黃金借款[/url]
[url=http://money53.tw/]中和區黃金借款[/url]
[url=http://money12.tw/]中和區黃金借款[/url]
[url=http://typ73.tw/]萬華區黃金借款[/url]
[url=http://typ85.tw/]信義區黃金借款[/url]
[url=http://typ95.tw/]ktzhk.com黃金借款[/url]
[url=http://typ16.tw/]ktzhk.com黃金借款[/url]
[url=http://money63.tw/]中山區黃金借款[/url]
[url=http://j21.tw/]中山區黃金借款[/url]
[url=http://typ26.tw/]中正區黃金借款[/url]
[url=http://www.fsdangpu.com/]佛山白银回收[/url]
[url=http://ds.g18.tw/]新興區借錢借款[/url]
[url=http://cs.g18.tw/]三民區汽車借款[/url]
[url=http://www.chiyung.tw/]海外公告刊登[/url]
[url=http://jy.typ32.tw/]鳳山區借款[/url]
[url=http://sy.u58.tw/]鳳山區汽機車借款[/url]
[url=http://typ57.tw/]當舖免留車[/url]
[url=http://gc.u58.tw/]三民區當舖[/url]
[url=http://ss.j40.tw/]松山區機車借款[/url]
[url=http://nh.j40.tw/]內湖區汽車借款[/url]
[url=http://v11.g18.tw/]汐止區汽車借款[/url]
[url=http://v12.g18.tw/]ktzhk.com借錢[/url]
[url=http://jh.money-88.tw/]左營區鑽石黃金[/url]
[url=http://gw.money-88.tw/]鳳山區當舖[/url]
[url=http://ga.money-88.tw/]南梓區免費估價[/url]
[url=http://tp.money-88.tw/]苓雅區汽車借款[/url]
[url=http://u58.tw/]免留車[/url]
[url=http://star41.048.com.tw/]左營區機車借款[/url]
[url=http://8big.tw/]按摩[/url]
[url=http://star47.048.com.tw/]三民區借錢[/url]
[url=http://c01.eightbig.tw/]松山SPA推薦[/url]
[url=http://c02.eightbig.tw/]永和SPA推薦[/url]
[url=http://c03.eightbig.tw/]松山SPA推薦[/url]
[url=http://V01.g18.tw/]中山區汽車借款[/url]
[url=http://V02.g18.tw/]三重區支客票貼現[/url]
[url=http://V03.g18.tw/]五股區支客票貼現[/url]
[url=http://V04.g18.tw/]新莊機車借款[/url]
[url=http://V05.g18.tw/]蘆洲機車借款[/url]
[url=http://eightbig.tw/]台中養生館[/url]
[url=http://www.typ13.tw/]新竹汽車借款[/url]
[url=http://www.typ75.tw/]新竹汽車借款[/url]
[url=http://www.typ82.tw/]新竹汽車借款[/url]
[url=http://star30.048.com.tw/]桃園借款免留車[/url]
[url=http://item22.315.com.tw/]桃園免留車[/url]
[url=http://03-4914615.com.tw/]平鎮市汽車借款[/url]
[url=http://mge.tw/]高雄養生館[/url]
[url=http://www.g18.tw/]台中當舖[/url]
[url=http://www.g18.tw/Central]彰化當舖[/url]
[url=http://www.g18.tw/Southern]高雄當舖[/url]
[url=http://jg.h19.tw/]楠梓區萬物可借[/url]
[url=http://xc.h19.tw/]當舖借款[/url]
[url=http://e05.tw/]苓雅區高福當舖[/url]
[url=http://d04.tw/]鳳山區代墊工程款[/url]
[url=http://star09.048.com.tw/]前鎮區汽車借款[/url]
[url=http://item17.315.com.tw/]三民區借款免留車[/url]
[url=http://v06.g18.tw/]鳳山區機車借款[/url]
[url=http://star42.048.com.tw/]台中汽車借款[/url]
[url=http://star61.048.com.tw/]台中汽車借款[/url]
[url=http://star03.048.com.tw/]台中汽車借款[/url]
[url=http://v09.g18.tw/]文山區流當品[/url]
[url=http://star13.048.com.tw/]ktzhk.com當舖[/url]
[url=http://v10.g18.tw/]鶯歌區當舖[/url]
[url=http://jw.typ62.tw/]三民區慶聯當舖[/url]
[url=http://star01.048.com.tw/]新莊區借貸[/url]
[url=http://tt.mge.tw/]桃園指壓[/url]

頁: [1]
查看完整版本: 男女瘦瘦不親


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.